Ringeriksløsningen

Vil bidra til å realisere et uutnyttet potensiale

De tre næringslivsaktørene Tronrud Engineering, Tronrud GRUPPEN og AKA tok høsten 2013 initiativ til Ringeriksløsningen for å få fortgang i planene om bygging av Ringeriksbanen og ny E16 Sandvika-Hønefoss. Sparebank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse, Hønefoss Sparebank og Ringeriks-Kraft ble også med på laget. I tillegg er det et nært og godt samarbeid med Ringerike Næringsforening (RNF), Ringerike Utvikling samt Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner.

Målsetningen å posisjonere Ringeriksløsningen som viktig og nødvendig for Oslo-området, Ringeriksregionen, Hallingdal og Valdres, Vestlandet.

Mål

Målsetningen med initiativet er å posisjonere Ringeriksløsningen som viktig og nødvendig for Oslo-området, Ringeriksregionen, Hallingdal og Valdres, Vestlandet – og dermed for Norge.

Ringeriksløsningen vil bidra til å realisere et stort, uutnyttet potensiale for bosetnings- og næringsutvikling på hele strekningen mellom Oslo og Bergen via Hallingdal og Valdres.

Ringeriksløsningen er således en viktig nasjonal løsning med en betydelig samfunnsøkonomisk nytteverdi.

logo_ringerikslosningen

Foto: Ann Kristin Støveren v/Futuria

VossaLøysinga

Vossaløysinga – banar veg for utvikling

Vossaløysinga AS, er ein interesseorganisasjon frå Voss og Vaksdal som vil realisera E16/Vossabanen-Bergensbanen Arna-Voss etter K5-traséen.

Vossaløysinga ser korridoren frå Bergen til Voss som løysinga for Bergensregionen sine areal- og transportutfordringar. Vossabanen vil, med reisetid på 32 minutt Arna-Voss, gje ein felles bustad- og arbeidsmarknad som vil utløyse store regionale verknader.

Vossaløysinga ser korridoren frå Bergen til Voss som løysinga for Bergensregionen sine areal- og transportutfordringar.

I dag er kanskje E16/Vossabanen-Bergensbanen den veg- og jernbanestrekningen i landet som er mest utrygg for liv og helse.

Vossabanen, saman med Ringeriksbanen, fleire kryssingsspor og utrettingar på strekninga redusera reisetida mellom Bergen og Oslo til 4 timar, og gjera toget til eit godt miljømessig alternativ til fly.

vossaloysinga

 

Kontakt

Vossaløysinga
Postboks 10
5701 VOSS
Telefon: 913 28 768

E-post
vossaloysinga.no

Forum Nye Bergensbanen

Arbeider for modernisering og innkorting av Bergensbanen

Forum Nye Bergensbanen er ein interesseorganisasjon som arbeider for ei modernisering og innkorting av Bergensbanen. Forumet vart oppretta i 1993, året etter at Ringeriksbanen vart først vedtatt.

Arbeider for at Ringeriksbanen realiserer fire-timarsmålet frå Bergen-Oslo

Mål

Forum Nye Bergensbanen arbeider for at Ringeriksbanen får byggestart i 2019, ei realisering av fire-timarsmålet frå Bergen-Oslo, at veksten i godstrafikken skal tas av banen, samt at komforten skal vere på nivå med europeiske høghastighetsbaner. 

Skjermbilde 2016-02-05 kl. 16.28.35

Kontakt

Forum Nye Bergensbanen
Besøksadresse
Uttrågata 9

Postadresse
Postboks 145
5701 Voss
Telefon 971 38 720

E-post
nyebergensbanen.no

BDO

Fleksibilitet, løsningsorientering og evne til å skalere leveranser og tjenester

BDO er et av landets største og ledende kompetansehus innen revisjon og rådgivning.

BDO er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med over 1 350 medarbeidere ved kontorer over hele landet.

Vår visjon om alltid å levere den beste kundeopplevelsen skal prege alle BDOs leveranser.

Vi tilbyr tjenester innen forretningsområdene revisjon, gransking og forebygging av økonomisk kriminalitet, bistand i konkurssaker, IT-revisjon og – risikostyring, virksomhetsstyring, sikkerhet og beredskap, skatt og avgift, samt transaksjonsrådgivning og regnskap.

Ledende kompetansehus

Som et raskt voksende selskap har vi etablert oss som et av landets ledende kompetansehus. Tjenestebredden innen våre forretningsområder skal komme våre kunder til gode gjennom en helhetlig leveranse og økt fokus på hva kundene har behov for. Vår visjon om alltid å levere den beste kundeopplevelsen skal prege alle BDOs leveranser. BDO ønsker å være en tilgjengelig, nær og lojal samarbeidspartner for våre kunder.

Vår strategi med lokal forankring sikrer at vi har lokalkunnskap i tillegg til nasjonal kompetansekraft. Fleksibilitet, løsningsorientering og evne til å skalere leveranser og tjenester i tråd med behov, kjennetegner vår måte å jobbe på.

Våre kunder

Våre kunder spenner fra små bedrifter til store børsnoterte konsern, og omfatter de fleste bransjer over hele landet. Vi jobber også tett med offentlig sektor og har betydelig erfaring med å bistå offentlige virksomheter innenfor våre forretningsområder. Partnernærhet til kunde og seniorkompetanse kjennetegner våre leveranser innen alle våre tjenesteområder.

Internasjonalt er BDO til stede i 152 land og teller 60 000 ansatte. Vi samarbeider tett med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder med spesielle rådgivningsbehov.

BDO_logo_RGB_h30px

Kontakt

Kompetansehuset BDO
Revisjon | Skatt og avgift | Rådgivning | Regnskap

Hovedkontor i Oslo
Munkedamsveien 45
Vika Atrium
0250 Oslo
E-post
Telefon 23 11 91 00

Lokale kontorer Øst-Vest aksen
Sandvika, Hønefoss, Drammen, Gol, Fagernes og Bergen

E-post
bdo.no

Rådet for Ringeriksregionen

Utvikle regionen gjennom prioriterte satsninger

Rådet for Ringeriksregionen er et politisk samarbeidsorgan for Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner.

Være arena for samspill og samarbeid, og ta vare på interessene til regionen overfor fylke, stat, næringsliv og andre aktuelle samarbeidsorganer.

Mål

 • Utvikle regionen gjennom prioriterte satsninger innen nærings-, kompetanse- og infrastrukturutvikling.
 • Være arena for samspill og samarbeid, og ta vare på interessene til regionen overfor fylke, stat, næringsliv og andre aktuelle samarbeidsorganer.
 • Initiere og organisere tiltak og planverk på tvers av fylkes- og kommunegrensene.

Det regionale samarbeidet er organisert etter følgende prinsipp:

 • Kommunestyrene
 • Ringerikstinget
 • Rådet for Ringeriksregionen
 • Rådmannsgruppen

Ledelsen av Regionrådet går på omgang mellom kommunene med to års funksjonstid.

logo_raadet_r

Kontakt

Rådet for Ringeriksregionen
Pb 123 Sentrum
3502 Hønefoss
Telefon 32 11 75 94

E-post
Nettside

Foto: Mona. T. Lundemo

Ringerike Næringsforening

Ivareta næringslivets interesser i Ringeriksregionen

Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

Ringerike Nærinsgforening –av næringslivet for næringslivet

RNF skal yte tjenester til sine medlemmer gjennom å:

 • Ivareta næringslivets interesser i Ringeriksregionen generelt og overfor offentlige myndigheter og leverandører av offentlige tjenester spesielt.
 • Påvirke kommunale, fylkeskommunale og statlige rammebetingelser i relasjon til medlemmenes interesser og næringsutviklingsarbeid generelt, for å sikre en sunn og positiv utvikling.
 • Tilrettelegge arenaer, der positiv utvikling skapes gjennom samarbeid, innenfor og på tvers av bransjer og miljøer, samt mellom næringsliv, offentlige organisasjoner og kompetansemiljøer.
 • Fremme informasjon til nytte for næringslivet.

 

logo_rnf

Kontakt

Ringerike Næringsforening
Næringslivets Hus
Hønefoss Bru 1b
3510 Hønefoss
Telefon 32 17 17 20

E-post
rnf.no

Sparebanken Vest

Vil bidra til at Vestlandet utvikler seg som region

Sparebanken Vest vil bidra til at Vestlandet utvikler seg som region og fremstår som et attraktivt og godt sted å bo. Derfor investerer vi i folkene som bor her, bedriftene som driver virksomhet her og idéene og prosjektene som gir verdi til regionen og Vestlendingen. Dette er selve historien vår og grunnprinsippet i det å være en sparebank: Å dele av overskudd for å bidra til utvikling.

Å gjøre livet på Vestlandet enda litt bedre.

Historien vår

Banken ble stiftet i 1823 for å hjelpe fattige i Bergen, og skulle styrke lokalsamfunnet og skape utvikling og stabilitet. Banken skulle tjene penger, men overskuddet skulle ikke være for stort, og deler av det skulle gis tilbake som gaver til allmennyttige formål.

Visjon & verdier

Visjonen vår er at alt det vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på Vestlandet blir enda litt bedre.

 • Tillit
 • Enkelhet
 • Lokalt engasjement
 • Slik skal du oppleve oss. Ansikt til ansikt, på nett eller i telefonen.

spare_v_logo

Kontakt

Besøksadresse 
Jonsvollgaten 2, 5011 Bergen

Post sendes til:
Postboks 7999, 5020 Bergen

Telefon (+47 915) 05555
Telefax (+47) 55 21 73 50

E-post
Nettside

 

Bergen Næringsråd

Vi skal løfte og inspirere!

Bergens Næringsråd har som misjon å bidra til og fremme deres medlemsbedrifters behov og å sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig og sterk lokal, regional og nasjonal gjennomslagskraft.

Vi skal fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.

Tjenester

Handelskammer
Bergen Næringsråd er en del av et internasjonalt handelskammernettverk. Dette medfører nettverk og samarbeid på nasjonalt, nordisk og europeisk plan. Bergen Næringsråd er også en del av det verdensomspennende handelskammersystemet.

INN Bergen – servicesenter for bergensregionen

Bergen Næringsråd tilbyr bedrifter i bergensregionen tjenester ved rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. Vi avlaster bedriften ved mottak og integrering av utenlandsk arbeidskraft. Les mer her.

Synliggjøring og rammebetingelser

Bergen Næringsråd arbeider for å synliggjøre næringslivets kompetanse i vår region. Dette omfatter alle næringer. Vi arbeider for å skape langsiktige og forutsigbare rammebetingelser, og for ekstra støtte til strategisk viktige næringer og næringer i etableringsfasen.

Bergen Næringsråd fungerer som en brobygger mellom bedrift, politikk, utdanning og forskning.

bergen_nraad_logo

Kontakt

Besøksadresse:
Olav Kyrresgt. 11, 5014 Bergen
Postadresse:
Postboks 843 Sentrum, 5807 Bergen

Tlf.: 55 55 39 00
E-post: firmapost(a)bergen-chamber.no
Nettside

Voss Kommune

Gamal og ny tid

Voss har rike kulturtradisjonar innan kunst, kultur, musikk og mat. Dei blir stadig haldne i hevd, både gjennom enkeltpersonar, institusjonar som Ole Bull Akademiet og gjennom dei mange festivalane som kvart år blir skipa til her. Me kan nemne Vossajazz, Ekstremsportveko, Smalahovesleppet og Osafestivalen.

Voss har rike kulturtradisjonar innan kunst, kultur, musikk og mat.

3000 år sidan

For meir enn 3000 år sidan kom fangst- og veidefolk hit og fann grøderike dalar, fiskerike vatn og fjellvidder med eit rikt dyre- og fugleliv. Denne naturrikdommen danna grunnlaget for ein rik jordbrukskultur som er levande den dag i dag. Spora etter dei ulike epokane kan ein finne rundt omkring i bygdene, til dømes Olavskrossen, som Olav den Heilage reiste i år 1023.

Utviklinga

Bygda fekk tidleg samband utover: Forsvaret la eksersisplassar her, vegar og jernbane opna for reiselivet og vidaregåande skular av mange slag gjorde bygda til ein skulestad. Mot slutten av 1800-talet vart dei første små industribedriftene grunnlagde. Vossevangen vart lagd i grus under bombing i 1940, men vart seinare gjenreist som ein moderne småby.
I dag er Voss eit levande sentrum med nær 14.000 innbyggjarar. Med sine 1815 km² er Voss den største kommunen i Hordaland, sentralt plassert som eit knutepunkt mellom Hardanger og Sogn, mellom aust og vest. Både Bergensbanen og E16 går gjennom Voss.

Næringsvegar

Jorda og skogen har tradisjonelt vore det viktigaste næringsgrunnlaget, men Voss har og ein mangfaldig industri. Handel, turisme og dessutan ulik tenesteyting er likevel dei næringane som gjev arbeid til største delen av dei som bur i kommunen.

voss_kommune_logo

Kontakt

Adresse
Voss kommune
Uttrågata 9
Boks 145
5701 Voss

Tel. +47 56 51 94 00
Epost
Nettside

 

Bergen Kommune

Kommunens oppgave

Kommunens oppgave er å legge til rette for næringsutvikling, og våre viktigste støttespillere i dette er nettverksorganisasjonene Maritimt Forum Bergensregionen, Fiskeriforum Vest, Bergen Reiselivslag, HOG Energi, Design Region Bergen og MediaRegion Bergen.

Business Region Bergen AS; Vil stimulere næringslivet

Satser på forskning og utvikling

Samspillet mellom det offentlige, næringene og FOU er en viktig forutsetning for at man skal lykkes med næringsutvikling for fremtiden. Bergensregionen har et godt utgangspunkt med sine mange gode forskningsinstitusjoner, høgskoler og universitet.
De senere år har bergensregionen fått tilført flere statlige forsknings- og utviklingsprogram, som vil være positive bidrag til videre utvikling av regionen. Spesielt kan nevnes NCE Tourism GCE Subsea, NCE Media og NCE Maritime Cleantec.

Bergen er kanskje den byen i Norge med størst mangfold i sitt næringsliv.

Bergen og bergensregionen har en unik sammensetning av verdensledende miljø innen energisektoren, maritime og marine næringer, en velutviklet reiselivs-, finans- og handelsnæring, samt et rikt kulturliv. Bergen er kanskje den byen i Norge med størst mangfold i sitt næringsliv.

Bergen er inngangsport til fjordene og har sterke tradisjoner for maritime og marine næringer. Bergensregionen er en ledende region innen media, film, musikk og design.

Vestlandets hovedstad

Bergen er Vestlandets hovedstad, en av Nord-Europas største cruisehavner og inngangsporten til fjordene. I 2014 var det 323 skip som anløp Bergen med ca 450.000 passasjerer.
Bergensregionen har vekstkraftige og sterke næringer, hvor de viktigste næringene er maritime og marine næringer, energinæringene, opplevelse, kultur og reiseliv, media og kulturbasert næringsliv. I tillegg er handel, finans, helse, IKT og byggenæringen viktig for byen.

Stor studieby

Bergen er også en stor studieby med 25.000 studenter, fordelt på Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen, Sjøkrigsskolen, Kunsthøgskolen, Bergen Arkitekt Skole, Norsk Lærerakademi, Handelshøgskolen BI (Bergen), Betanien diakonale høgskole og Haraldsplass diakonale høgskole.

Business Region Bergen AS

Kommunen samarbeider med og bidrar til næringsutviklingsselskapet Business Region Bergen AS , som er eid av Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune og 20 øvrige kommuner. Selskapet arbeider for at det skal være enklere og mer attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Bergen og bergensregionen, og har som en av sine viktigste oppgaver å markedsføre bergensregionen nasjonalt og internasjonalt, samt være kommunens utøvende organ for gjennomføring av næringspolitikken.

bergen_kommune_logo

Kontakt oss

Besøk
Innbyggerservice i Kaigaten 4

Post
Postboks 7700
N-5020 Bergen

Tlf.  Sentralbord 05556
Tlf. 55 56 62 09
E-post
Nettsider

Foto: Bergen byleksikon, nettutgave 2013.