Bergen Kommune

Kommunens oppgave

Kommunens oppgave er å legge til rette for næringsutvikling, og våre viktigste støttespillere i dette er nettverksorganisasjonene Maritimt Forum Bergensregionen, Fiskeriforum Vest, Bergen Reiselivslag, HOG Energi, Design Region Bergen og MediaRegion Bergen.

Business Region Bergen AS; Vil stimulere næringslivet

Satser på forskning og utvikling

Samspillet mellom det offentlige, næringene og FOU er en viktig forutsetning for at man skal lykkes med næringsutvikling for fremtiden. Bergensregionen har et godt utgangspunkt med sine mange gode forskningsinstitusjoner, høgskoler og universitet.
De senere år har bergensregionen fått tilført flere statlige forsknings- og utviklingsprogram, som vil være positive bidrag til videre utvikling av regionen. Spesielt kan nevnes NCE Tourism GCE Subsea, NCE Media og NCE Maritime Cleantec.

Bergen er kanskje den byen i Norge med størst mangfold i sitt næringsliv.

Bergen og bergensregionen har en unik sammensetning av verdensledende miljø innen energisektoren, maritime og marine næringer, en velutviklet reiselivs-, finans- og handelsnæring, samt et rikt kulturliv. Bergen er kanskje den byen i Norge med størst mangfold i sitt næringsliv.

Bergen er inngangsport til fjordene og har sterke tradisjoner for maritime og marine næringer. Bergensregionen er en ledende region innen media, film, musikk og design.

Vestlandets hovedstad

Bergen er Vestlandets hovedstad, en av Nord-Europas største cruisehavner og inngangsporten til fjordene. I 2014 var det 323 skip som anløp Bergen med ca 450.000 passasjerer.
Bergensregionen har vekstkraftige og sterke næringer, hvor de viktigste næringene er maritime og marine næringer, energinæringene, opplevelse, kultur og reiseliv, media og kulturbasert næringsliv. I tillegg er handel, finans, helse, IKT og byggenæringen viktig for byen.

Stor studieby

Bergen er også en stor studieby med 25.000 studenter, fordelt på Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen, Sjøkrigsskolen, Kunsthøgskolen, Bergen Arkitekt Skole, Norsk Lærerakademi, Handelshøgskolen BI (Bergen), Betanien diakonale høgskole og Haraldsplass diakonale høgskole.

Business Region Bergen AS

Kommunen samarbeider med og bidrar til næringsutviklingsselskapet Business Region Bergen AS , som er eid av Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune og 20 øvrige kommuner. Selskapet arbeider for at det skal være enklere og mer attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Bergen og bergensregionen, og har som en av sine viktigste oppgaver å markedsføre bergensregionen nasjonalt og internasjonalt, samt være kommunens utøvende organ for gjennomføring av næringspolitikken.

bergen_kommune_logo

Kontakt oss

Besøk
Innbyggerservice i Kaigaten 4

Post
Postboks 7700
N-5020 Bergen

Tlf.  Sentralbord 05556
Tlf. 55 56 62 09
E-post
Nettsider

Foto: Bergen byleksikon, nettutgave 2013.